HOME | เกี่ยวกับคณะ | โครงสร้างคณะ | บุคลากร | หลักสูตร| ผู้บริหารคณะ | ติดต่อเรา | English Version |

Un title page
    บทความ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
    ข่าวยาน่ารู้
    พัฒนานักศึกษา
    บริการวิชาการ
    วิจัย
    การจัดการความรู้
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
    ภาพกิจกรรมคณะ
    กระดานสนทนา
    Website และกิจกรรมวิชาการพัฒนาวิชาชีพที่น่าสนใจ
    download เอกสารโครงงานวิจัย
     Link

รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
สารจากคณบดี

   username
 
   password
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
:: ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย "คุณภาพบัณฑิตส่งเสริมคุณภาพประชา คุณภาพยาส่งเสริมคุณภาพชีวิต" คือปรัชญาของเรา::
 • 1 สำนักงาน ก.พ.
  สำนักงานก.พ. รับรองวุฒิการศึกษา...
  เภสัชศาสตร์บัณฑิต 6 ปี
  เภสัชศาสตร์บัณฑิต 5 ปี
 • 1 Website ที่น่าสนใจ
  Website และกิจกรมพัฒนาวิชาชีพที่น่าสนใจ โดย อ.ภก.อนันต์ อุดมประภา...
 • 1 สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน
  เปิดบริการทุกวัน 9.00-22.00น. ซอยพรธิสาร ตรงข้ามตู้ยามตำรวจ คลองหก ธัญบุรี ปทุมธานี มีอาจารย์เภสัชกรตลอดเวลาทำการ ...
 • 1 Website ที่น่าสนใจ
  Website และกิจกรมพัฒนาวิชาชีพที่น่าสนใจ โดย อ.ภก.อนันต์ อุดมประภา...
 • 2 สุดยอดเภสัชกรรมชุมชนรุ่นใหม่ ครั้งที่3
  นศ.เภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้รางวัลรองอันดับ1และชนะเลิศขวัญใจมหาชน ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพฯ...
 • 3 แลกเปลี่ยนความรู้กับ คณะเภสัชฯม.หัวเฉียวฯ
  เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเภสัชศาตร์พร้อมกับประชุมแลกเปลี่ยน ความรู้เรื่องห้องปฏิบัติการปลอดภัยและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2557...
 • 4 พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเภสัชศาสตร์ 2557
  คณะเภสัชศาสตร์ จัดงานปัจฉิมนิเทศให้กับ ว่าที่บัณฑิตเภสัชศาสตร์่ที่กำลังจะการศึกษา ในวันที่ 4 ก.พ. 2557 ...
 • 5 ไหว้ครูและรับมอบเสื้อกาวน์ 2557
  นักศึกษาเภสัชศาสตร์ร่วมพิธีไหว้ครูและรับมอบเสื้อกาวน์ ณ ห้องประชุมมณีณพรัตน์...
 • 6 เภสัชฯ 100 ปี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  ๑๐๐ ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์:บทบาท เภสัช กรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒” ระหว่าง วันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗.
 • 7 โครงการแลกเปลี่ยนความรู้ทางเภสัชศาสตร์กับนักศึกษาต่างประเทศ
 • 8 100ปี เภสัชกรรมไทย
  100 ปี วิชาชีพเภสัชกรรม และการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทสไทย...
 • 9 สภาเภสัชกรรมตรวจเยี่ยมเพื่อติดตามความก้าวหน้าหลังการรับรอง สถาบันของคณะเภสัชศาสตร์
  ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 โดยคณะอนุกรรมการประเมินสถาบัน และหลักสูตรเภสัชศาสตร์ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามเงื่อนไขที่กำหนดของสภาเภสัชกรรม ...
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
COPY RIGHT 2010
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย