HOME | เกี่ยวกับคณะ | โครงสร้างคณะ | บุคลากร | หลักสูตร| ผู้บริหารคณะ | ติดต่อเรา | English Version |

Un title page
    บทความ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
    ข่าวยาน่ารู้
    พัฒนานักศึกษา
    บริการวิชาการ
    วิจัย
    การจัดการความรู้
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
    ภาพกิจกรรมคณะ
    กระดานสนทนา
    Website และกิจกรรมวิชาการพัฒนาวิชาชีพที่น่าสนใจ
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา

รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
สารจากคณบดี

   username
 
   password
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม


Un title page


ปรัชญา
"คุณภาพบัณฑิตส่งเสริมคุณภาพประชา คุณภาพยาส่งเสริมคุณภาพชีวิต" Quality and Safety

วิสัยทัศน์
คณะเภสัชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาความรู้ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ ครองงานด้วยคุณธรรม เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในภูมิภาคเอเชีย ภายในปี พ.ศ. 2560

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะความรู้ความสามารถให้มีคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของสังคม ประเทศชาติและภูมิภาคเอเชีย
2. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และผลงานวิจัยทางเภสัชศาสตร์ บนพื้นฐานของการนำภูมิปัญญาไทยผนวกกับความรู้สากล เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
3. ให้บริการวิชาการด้านยาและสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชมและสังคม
4. ส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย
5. สร้างความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพระหว่างองค์กรเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในและต่างประเทศ
6. บริหารและจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล

เป้าประสงค์
1. บัณฑิตเภสัชศาสตร์ทุกคนมีคุณภาพพร้อมคุณธรรมและได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม
2. ผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม
3. ชุมชนและสังคมได้รับความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
4. ชุมชนและสังคมตระหนักและเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาไทย
5. มีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติและภูมิภาคเอเชีย
6. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์คณะเภสัชศาสตร์
"ซื่อสัตย์ มนุษยสัมพันธ์ดี มีวินัย ใส่ใจสังคม สั่งสมความรู้ เชิดชูวิชาชีพ"

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้กำหนด อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ตามของมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ดังนี้

 

อัตลักษณ์ "EAU

ความหมาย         

E คือ Efficiency and Ethics: ประสิทธิภาพและจริยธรรม  หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ดี สามารถนำความรู้ที่ได้จากทฤษฎีไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นบันไดไปสู่การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล และเป็นหนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตต่อไป โดยรักษาไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพได้อย่างมั่นคง ตลอดจนเป็นผู้มีทักษะในด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วนสมบูรณ์  ไม่ว่าจะเป็นทักษะทางวิชาการ ทักษะทางวิชาชีพ และทักษะในการใช้ชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีจริยธรรม

Aคือ Adaptive Ability: ความสามารถในการปรับตัว หมายถึง ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต  ให้เป็นผู้มีความสามารถในการปรับตัวเป็นเลิศ รู้เท่าทันเหตุการณ์ต่าง ๆ รวมทั้งสภาวะสังคม สามารถคาดการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และมีความเข้าใจในการพัฒนาตนเองเพื่อเตรียมพร้อมที่จะใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ในทุกสภาวการณ์ อีกทั้งตระหนักในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม โดยพร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคม เพื่อความสุขในการดำเนินชีวิตต่อไปในภายหน้า      

U คือ Universal Wisdom : ปัญญาอันเป็นสากล   หมายถึง   ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิต   ให้เป็น          ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยวิธีต่างๆ ในโลกอันเป็นสากล มีความเชื่อในการเรียนรู้และได้มาซึ่งความรู้โดยปราศจากสิ่งกีดกั้น  ไม่ว่าจะเป็นพรมแดน ขอบเขต ระยะทาง  เพศ  วัย เชื้อชาติ  ศาสนา  หรือฐานะทางสังคม          มีภาวะวิสัยในการสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ได้จริง และเปิดใจกว้างเพื่อรับความรู้ที่หลากหลายในยุคแห่งโลก        ไร้พรมแดน

อัตลักษณ์ของคณะเภสัชศาสตร์ 
เอกลักษณ์   “คณะแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรม”
ความหมาย
คณะ แห่งการเรียนรู้  หมายถึง  องค์กร(คณะ) ที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คุณภาพ  หมายถึง  การดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คุณธรรม หมายถึง  คุณลักษณะและค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ของสมาชิกในองค์กร ทั้งนักศึกษา และบุคลากร  เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความมีวินัย อดทน ขยันหมั่นเพียร และเอื้ออาทร

 

เอกลักษณ์   “คณะแห่งการเรียนรู้เพื่อคุณภาพและคุณธรรม”
ความหมาย
คณะแห่งการเรียนรู้  หมายถึง  องค์กรที่สามารถเรียนรู้ ปรับตัวและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
คุณภาพ  หมายถึง  การดำเนินงานตามภารกิจอย่างมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
คุณธรรม หมายถึง  คุณลักษณะและค่านิยมที่ถูกต้อง ดีงาม ของสมาชิกในองค์กร ทั้งนักศึกษา และบุคลากร  เช่น ความซื่อสัตย์ ความกตัญญู ความมีวินัย อดทน ขยันหมั่นเพียร และเอื้ออาทร ประเด็นการชี้นำสังคม  ภายในคณะเภสัชศาสตร์ คือ “ทำนุบำรุงศาสนา”ประเด็นการชี้นำสังคม  ภายนอกคณะเภสัชศาสตร์ คือ “สร้างเสริมคุณภาพชีวิต

ปณิธาน
               

คณะเภสัชศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งด้านวิชาการ  คุณธรรมจริยธรรม

 


  
ระบบการลงทะเบียนlระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา l ระบบกิจกรรมนักศึกษา l ระบบสารสนเทศ และสื่อการศึกษา l ระบบการขอใช้ปฏิบัติการ l ระบบการขอใช้ปฏิบัติการ

COPY RIGHT 2010
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย