HOME | เกี่ยวกับคณะ | โครงสร้างคณะ | บุคลากร | หลักสูตร| ผู้บริหารคณะ | ติดต่อเรา | English Version |

Un title page
    บทความ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
    ข่าวยาน่ารู้
    พัฒนานักศึกษา
    บริการวิชาการ
    วิจัย
    การจัดการความรู้
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
    ภาพกิจกรรมคณะ
    กระดานสนทนา
    Website และกิจกรรมวิชาการพัฒนาวิชาชีพที่น่าสนใจ
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา

รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
สารจากคณบดี

   username
 
   password
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม


Un title page


วันที่ 8 มีนาคม 2560 คณาจารย์และบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย นำโดย รศ.ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์ยเอเชีย จังหวัดปทุมธานี

"ประมวลภาพกิจกรรมแต่งการด้วยผ้าไทยทุกวันจันทร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย สวมใส่ผ้าไทยในการทำงานอันเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติ" 2558

คณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย จัดกิจกรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ รดน้ำดำหัว และขอพรอาจารย์ผู้ใหญ่ (เมษายน 2557)

แบบสำรวจข้อมูลพืชสมุนไพร กาีรศึกษาดูงานพืชสมุนไพรนอกสถานที่ ปี 2556

 ข้อมูลชื่อสมุนไพร นมสวรรค์
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร ลิ้นงูเห่า
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร ละหุ่ง
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร เหงือกปลาหมอขาว
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร ส้มเช้า
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร พญาไร้ใบ
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร ต้างหลวง
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร หนุมานนั่งแท่น
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร สลอด
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร กำลังเสือโคร่ง
 ข้อมูลชื่อสมุนไพร รางจืด

พิธีถวายเทียนพรรณษา ณ วัดปัญญานันทาราม ปี 2556

   คณาจารย์ นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดปัญยานันทาราม คลองหก ปทุมธานี.<<รูปภาพ>>..

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ปี 2555

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีใหว้ครู ณ สุทธามงคล มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย....<<รูปภาพ>>..

พิธีดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์"ยาหม้อ"ปี 2555

  ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย..

.<<รูปภาพ>>..

พิธีประดับเข็ม Rx ปี2555

   ณ ห้องสุพรรณิการ์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย...

<<รูปภาพ>>..

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555 [28-12-2012] อาจารย์ บุคลากร นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมงานลอยกระทงประจำปี 2555   ในงานมีจัดกิจกรรมมากมาย เช่น การประกวดนางนพมาศ การแสดงต่างๆ การออกร้านของนักศึกษา ขายสินค้า อาหาร ซึ่งได้รับความสนใจจากจากผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาเป็นจำนวนมาก..<<รูปภาพ>>..

สมุนไพรพื้นบ้านช่วยลดความดันโลหิตสูงได้อย่างไร! [21-06-2012]

   ความดันโลหิตสูง     โรคที่คนเราทุกคนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เพราะความดันโลหิตจะเป็นแรงผลักดันให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย ......<<อ่านต่อ>>..

คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมใจแต่งกายชุดผ้าไทยทุกวันพุธ

[16-05-2012] นำโดยท่านคณบดี รศ.ภญ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์   อาจารย์และบุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์....<<รูปภาพ>>..

กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี 2554

......<<รูปภาพ>>..

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ปี 2554

......<<รูปภาพ>>..

 
ระบบการลงทะเบียนlระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา l ระบบกิจกรรมนักศึกษา l ระบบสารสนเทศ และสื่อการศึกษา l ระบบการขอใช้ปฏิบัติการ l ระบบการขอใช้ปฏิบัติการ

COPY RIGHT 2010
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย