HOME | เกี่ยวกับคณะ | โครงสร้างคณะ | บุคลากร | หลักสูตร| ผู้บริหารคณะ | ติดต่อเรา | English Version |

Un title page
    บทความ
    ข่าวประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม
    ข่าวยาน่ารู้
    พัฒนานักศึกษา
    บริการวิชาการ
    วิจัย
    การจัดการความรู้
    การประกันคุณภาพการศึกษา
    จรรยาบรรณวิชาชีพ
    ทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม
    ภาพกิจกรรมคณะ
    กระดานสนทนา
    Website และกิจกรรมวิชาการพัฒนาวิชาชีพที่น่าสนใจ
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
     หน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา

รศ.ปภาวดี คล่องพิทยาพงษ์
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
สารจากคณบดี

   username
 
   password
 
 


จำนวนผู้เยี่ยมชม


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
Un title page

ผลการประเมิน | ปฏิทินแผนและประกันคุณภาพ | งานนโยบายและแผน


ระบบการลงทะเบียนlระบบกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา l ระบบกิจกรรมนักศึกษา l ระบบสารสนเทศ และสื่อการศึกษา l ระบบการขอใช้ปฏิบัติการ l ระบบการขอใช้ปฏิบัติการ

COPY RIGHT 2010
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย