::แบบสอบถามความพึงพอใจผู้ใช้บริการเวปไซต์คณะเภสัชศาสตร์ออนไลน์::

ข้อ รายละเอียด มากที่สุด
5
มาก
4
ปานกลาง
3
น้อย
2
น้อยที่สุด
1
1   มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2   ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
3   ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ มีความเหมาะสม น่าสนใจ
4   การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
5   มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
6   เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
7   ความถูกต้องของข้อความถูกต้องตามหลักภาษา และไวยากรณ์
8   หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
9   การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
10   สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม