งานเภสัช 100 ปี ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“๑๐๐ ปี วิชาชีพเภสัชกรรมและการศึกษาเภสัชศาสตร์:บทบาท
เภสัช กรต่อสังคมไทยในศตวรรษที่ ๒” ระหว่าง
วันที่ ๑๐ – ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ ห้องประชุม ตั้ว ลพานุกรม อาคาร ๘๐ ปี
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
S  37331011 S  37331012 S  37331013 S  37331004
S  37331006 100y