พิธีดื่มน้ำปรุงศักดิ์สิทธิ์"ยาหม้อ" ประจำปี2555  
 
     
 
   
     
   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 

COPY RIGHT 2010
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย